Wat is een CE-markering?

Dit is een cruciaal keurmerk voor producten in de Europese Economische Ruimte. Het geeft aan dat een product voldoet aan de EU-regelgeving, gericht op veiligheid, gezondheid en milieu. Deze markering is geen kwaliteitslabel, maar een verklaring van de fabrikant dat het product veilig is. Ook is het verplicht voor producten die onder de EU-richtlijnen vallen

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van een CE-keurmerk?

De verantwoordelijkheid voor het correct aanbrengen van de CE-markering ligt bij de fabrikant. De fabrikant moet aantonen dat het product voldoet aan alle relevante EU-richtlijnen en -normen door middel van het samenstellen van technische dossiers en, indien nodig, het laten testen van het product door een erkende instantie. Na deze processen stelt de fabrikant een EG-conformiteitsverklaring op en brengt de CE-markering op het product aan. Importeurs en distributeurs zijn ook verantwoordelijk voor het controleren of de producten die zij verhandelen de CE-markering correct dragen. In ons blog artikel over het keurmerk leest u hier alles over.

Controle op CE-markering

In Nederland controleren verschillende instanties producten waarvoor een CE-markering verplicht is. Zo controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder andere of gastoestellen aan de wettelijke eisen voldoen. En de Inspectie SZW kijkt bijvoorbeeld naar apparatuur in een explosieve omgeving. RVO.nl geeft per productgroep een overzicht van de controlerende instanties.

Producten die niet voldoen aan eisen CE-markering

Producten die niet voldoen aan de eisen van de CE-markering kunnen gevolgen hebben. Die producten kunnen worden beschouwd als niet-conform en onveilig, wat kan leiden tot juridische stappen tegen de fabrikant, zoals boetes of het terugroepen van producten. Daarnaast kunnen die  producten worden verboden voor verkoop binnen de EU. Het is dus van essentieel belang dat fabrikanten, zoals TRALERT®, ervoor zorgen dat hun producten volledig voldoen aan de vereiste normen om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen en om de regels na te leven.

Eisen voor voertuig- en signaleringsverlichting en werklampen

Om voor een CE keur in aanmerking te komen, moeten producten aantoonbaar aan de volgende regelgeving voldoen:

  • Richtlijn 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn (Let op: van toepassing voor elektrisch materiaal bestemd voor een nominale gelijkspanning (DC) tussen 75V en 1.500V);
  • Algemene Productveiligheid; Richtlijn 2001/95/EG
  • Richtlijn 2014/30/EU Elektromagnetische Compatibiliteit;
    (Voor Tralert® producten is dit concreet uitgewerkt in de ECE-R10 regelgeving);
  • Richtlijn 2011/65/EU Beperking gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
    (Bekend als de RoHS richtlijn).