Wat is ADR certificering?

ADR certificering is nodig wanneer u gevaarlijke stoffen binnen Europa vervoert. ADR staat namelijk voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route‘. Dit is Frans voor een Europese overeenkomst met betrekking tot het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Naast verschillende personen die een ADR certificaat moeten behalen moeten andere onderdelen ook aan eisen voldoen. De verlichting moet bijvoorbeeld ook van de juiste ADR certificering zijn voorzien. TRALERT® heeft een ruim assortiment aan ADR LED werklampen.

Hoe krijgt u een ADR certificaat?

Iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet een ADR certificaat hebben behaald. Dit geldt dus bijvoorbeeld niet voor alleen de chauffeurs van de voertuigen die het vervoeren. Het gaat hier ook om werkgevers en leidinggevende. U kunt het certificaat behalen door een cursus te volgen. De werkgever moet ook de juiste certificaten hebben aangezien die natuurlijk eindverantwoordelijke is. Zorg er dus voor dat u de juiste papieren in huis heeft.

Wat valt er onder gevaarlijke stoffen?

Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten wat er nou precies als gevaarlijke stof wordt gezien. Anders weet u nog niet wanneer de ADR certificering van toepassing is. In totaal zijn er negen groepen waarin gevaarlijke stoffen worden opgedeeld:

 1. Ontplofbare stoffen of voorwerpen
 2. Gassen
 3. Brandbare vloeistoffen
 4. Brandbare vaste stoffen
 5. Oxiderende stoffen
 6. Giftige en infectueuze stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
 9. Diverse gevaarlijke stoffen

De negen groepen voor ADR certificering worden aangevuld met bepaalde letters. Het zou voor kunnen komen dat bepaalde producten in meerdere groepen vallen. In die gevallen krijgt het product ook meerdere letters. De toevoegingen zijn:

 • A voor verstikkend
 • C voor bijtend
 • F voor brandbaar
 • O voor oxiderend
 • S voor zelfontbranding
 • T voor giftig
 • W voor water reagerend

Ook wordt nog aangegeven in hoeverre het product gevaarlijk is. Om dit duidelijk te maken wordt gebruik gemaakt van Romeinse getallen. De getallen één, twee en drie (in het Romeins I, II en III) geven het gevaar aan. Het getal één is zeer gevaarlijk, het getal drie is minder gevaarlijk.