Wat is ADR vrijstelling?

De term ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route‘. Wanneer je gevaarlijke goederen over de weg vervoerd zal je hier mee te maken krijgen. Verschillende stoffen zijn in een Europese overeenkomst als gevaarlijk bestempeld. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen heb je in sommige gevallen ADR certificering nodig voor bijvoorbeeld je verlichting zoals LED werklampen. Maar niet in alle gevallen. Voor een overzicht van de gevaarlijke stoffen verwijs ik je naar de term ADR. Het is ook mogelijk dat je ADR vrijstelling krijgt voor je vervoer. Dit is in verschillende situaties het geval.

Wanneer heb je ADR vrijstelling?

Particulier vervoer

Een vrij logische vrijstelling is die voor het particuliere vervoer waarbij de gevaarlijke stoffen verpakt zijn voor de detailhandel en bestemd is voor eigen verbruik. Wanneer het gaat over brandstoffen krijg je nog wel te maken met extra restricties. Je mag namelijk maximaal 240 liter brandstof in hervulbare houders vervoeren. Elke houder mag maximaal 60 liter brandstof houden. Ook moet je verschillende maatregelen nemen om lekkage te voorkomen.

ADR vrijstelling die samenhangt met het hoofdproces van het bedrijf

Je krijgt ook vrijstelling van ADR als je gevaarlijke stoffen vervoert die ondergeschikt zijn aan de hoofdbedrijfsactiviteit. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn het leveren aan een bouwplaats of het vervoeren in verband met herstel, onderhoud of toezicht. Net als bij het particuliere vervoer zitten hier wel een maximum aan. De gevaarlijke stoffen mogen maximaal 450 liter per verpakking bevatten. Ook voor deze stoffen geldt dat er maatregelingen moeten worden genomen om lekkage te voorkomen. Wat wel belangrijk is om te weten is dat de ADR vrijstelling niet geldt voor vervoer dat bedoeld is voor eigen toelevering ofwel interne of externe distributie.

ADR vrijstelling voor het vervoer van gassen

Sommige gassen zijn vrijgesteld van ADR. Het gaat dan om gassen van de groepen A en O, voor zover de druk bij 20 ºC de 2 bar niet overschrijdt en de gassen niet vloeibaar of sterk gekoeld vloeibaar zijn. Ook geldt deze vrijstelling voor gassen die worden gebruikt voor de voortbeweging van het voortuig, oftewel wanneer het als brandstof gebruikt wordt. Wanneer de gassen worden gebruikt in voedingsmiddelen of dranken heb je ook vrijstelling van ADR.

Vrijstelling vloeibare brandstoffen

Vaste brandstof reservoirs mogen voor de aandrijving tot 1500 liter bevatten. Een reservoir op een aanhangwagen mag maximaal 500 liter bevatten en draagbare reservoirs mogen tot 60 liter bevatten. Het is wel belangrijk dat je deze brandstof daadwerkelijk gebruikt voor de aandrijving van het voertuig. Wanneer je voertuigen vervoert mag de brandstof in de tank van dat voertuig ook gewoon vervoert worden met vrijstelling van ADR.