Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in het ADR. Binnen het ADR is met name de 1000-puntenregeling van belang. Deze regeling bepaalt onder andere wanneer een veiligheidsadviseur moet worden ingeschakeld bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar wat is nu precies de 1000-puntenregeling?

Wat is dit punten systeem?

Het 1000-puntensysteem is een manier om te bepalen hoe riskant het is om bepaalde stoffen te vervoeren. Als je score tussen 900-999 punten ligt, betekent dit dat er weinig gevaarlijke voorwerpen in de totale lading zijn. In dat geval gelden er gedeeltelijke vrijstellingen van de regels. Een score van minder dan 1000 betekent dat alle goederen zonder uitzondering volledig aan de wet moeten voldoen!

De opbouw van de 1000 punten regeling ADR

De 1000-puntenregeling staat in paragraaf 1.1.3.6 van het ADR. Het dient om te bepalen wanneer een veiligheidsadviseur moet worden ingehuurd voor het vervoer over de weg. Aan de volgende eisen moet worden voldaan:

  • Er zijn ten minste drie laadeenheden met gevaarlijke goederen aan boord; en Ten minste twee van deze eenheden bevatten explosieven; of
  • Er zijn ten minste vier eenheden met gevaarlijke goederen aan boord en ten minste drie van deze eenheden bevatten radioactief materiaal; of
  • Er ten minste vijf eenheden met gevaarlijke goederen aan boord zijn en ten minste vier van deze eenheden ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen bevatten; of
  • Er ten minste zes eenheden met gevaarlijke goederen aan boord zijn en ten minste vijf van deze eenheden giftige stoffen bevatten; of
  • Er zijn ten minste acht laadeenheden met gevaarlijke goederen aan boord en ten minste zes van deze eenheden bevatten bijtende stoffen.
1000-puntenregeling-adr-1

Verdeling van de 1000 puntenregeling in vervoerscategorieën

Wie gevaarlijke stoffen wil vervoeren, moet rekening houden met de ADR-voorschriften voor het wegvervoer. Binnen het ADR is met name de zogenaamde 1000-puntenregeling van belang. Deze regeling bepaalt onder andere wanneer een veiligheidsadviseur moet worden ingeschakeld voor het wegvervoer.

De 1000 punten regeling kent een vijftal vervoerscategorieën:

Vervoerscategorieën

Vervoerscategorie 0: Verboden te vervoeren volgens de 1000 punten regeling
Vervoerscategorie 1: 50 punten per kilo of liter
Vervoerscategorie 2: 3 punten per kilo of liter
Vervoerscategorie 3: 1 punt per kilo of liter
Vervoerscategorie 4: Onbeperkt te vervoeren volgens de 1000 punten regeling

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is het belangrijk de verschillende vervoerscategorieën te begrijpen. Daarnaast is kennis van het puntensysteem essentieel, aangezien dit bepaalt hoe deze stoffen worden ingedeeld. Vervoerscategorie 0 verwijst naar volledig vrijgestelde stoffen. Vervoerscategorie 4 wordt gedefinieerd als activiteiten waarvoor helemaal geen beperkingen of regels gelden. Tussen deze twee uitersten liggen de vervoerscategorieën 1-3. Deze categorieën omvatten een reeks gevaarlijke materialen die onderworpen zijn aan verschillende niveaus van beperking en regulering.

Om te bepalen welke eisen op een bepaalde zending van toepassing zijn, moet het aantal punten voor elke stof worden berekend op basis van factoren zoals de hoeveelheid die wordt vervoerd, het soort stof en andere relevante overwegingen. Als een overbrenging bijvoorbeeld meerdere vervoerscategorieën bevat, moet men de totale punten optellen. Dit wordt gedaan om te bepalen of ze binnen de grenzen vallen die zijn vastgesteld door gedeeltelijke vrijstellingen volgens de ADR-regelgeving. Uiteindelijk is het van cruciaal belang om een grondig inzicht te hebben in de vereisten voor de vervoerscategorieën. Dit is essentieel om een veilig en conform vervoer van gevaarlijke stoffen te waarborgen.

Vrijstelling ADR-eisen, hoe ziet dat eruit?

Als beroepschauffeur is het belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende vrijstellingen van de standaardvereisten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een van deze vrijstellingen staat bekend als de 1000-puntenregel, waardoor bepaalde chauffeurs bepaalde ADR-voorschriften kunnen vermijden. Deze voorschriften omvatten onder andere het voeren van oranje borden op het voertuig, het hebben van een schriftelijke instructiekaart in het voertuig en het bezitten van een ADR-certificaat voor de chauffeur. Bovendien kunnen bepaalde soorten voertuigen vrijgesteld worden van de Hazmat-voorschriften. Deze voorschriften zijn doorgaans van toepassing op het rijden door tunnels of het vervoer van passagiers aan boord. In het algemeen is het essentieel voor commerciële chauffeurs om deze vrijstellingen te begrijpen. Dit is nodig om veilig en legaal vervoer van gevaarlijke stoffen te waarborgen.

Wat is HAZMAT?

“HAZMAT” is een veelgebruikte afkorting in de wereld van wetenschap en techniek. De term staat voor ”Hazardous Materials”, wat in het Nederlands ”gevaarlijke stoffen” betekent. Het verwijst naar alle stoffen of materialen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, veiligheid of het milieu bij onjuiste behandeling. Hazmats kun je doorgaans categoriseren op basis van hun fysieke kenmerken en chemische samenstelling. In bepaalde situaties vereisen ze speciale behandeling of aandacht. Vanwege hun potentieel gevaarlijke aard moeten getrainde professionals gevaarlijke stoffen vaak zorgvuldig beheren of verwijderen.

ADR gecertificeerde verlichting

Bij verlicht vrachtwagenverkeer met gevaarlijke stoffen is het van essentieel belang dat de juiste keurmerken aanwezig zijn. Daarom kiezen veel bedrijven voor voertuigverlichting die ADR-gecertificeerd is. De ADR-certificering geeft aan dat deze lampen voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.

Shopping cart
Shopping cart
Shopping cart
Shopping cart