Exemption ADR

Betekenis: ADR vrijstelling

Wat is ADR vrijstelling?

De term ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route‘. Wanneer je gevaarlijke goederen over de weg vervoerd zal je hier mee te maken krijgen. Verschillende stoffen zijn in een Europese overeenkomst als gevaarlijk bestempeld. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen heb je in sommige gevallen Certification ADR nodig voor bijvoorbeeld je verlichting zoals Lampes de travail LED. Maar niet in alle gevallen. Voor een overzicht van de gevaarlijke stoffen verwijs ik je naar de term ADR. Het is ook mogelijk dat je ADR vrijstelling krijgt voor je vervoer. Dit is in verschillende situaties het geval.

Wanneer heb je ADR vrijstelling?

Particulier vervoer

Een vrij logische vrijstelling is die voor het particuliere vervoer waarbij de gevaarlijke stoffen verpakt zijn voor de detailhandel en bestemd is voor eigen verbruik. Wanneer het gaat over brandstoffen krijg je nog wel te maken met extra restricties. Je mag namelijk maximaal 240 liter brandstof in hervulbare houders vervoeren. Elke houder mag maximaal 60 liter brandstof houden. Ook moet je verschillende maatregelen nemen om lekkage te voorkomen.

ADR vrijstelling die samenhangt met het hoofdproces van het bedrijf

Vous bénéficiez également d'une exemption de l'ADR si vous transportez des substances dangereuses qui sont secondaires par rapport à l'activité principale de l'entreprise. Il peut s'agir, par exemple, d'une livraison sur un chantier de construction ou d'un transport lié à des travaux de réparation, d'entretien ou de supervision. Comme pour le transport privé, il existe des limites. Les substances dangereuses peuvent contenir au maximum 450 litres par emballage. Pour ces substances également, des mesures doivent être prises pour éviter les fuites. Il est important de savoir que l'exemption de l'ADR ne s'applique pas au transport destiné à l'approvisionnement propre ou à la distribution interne ou externe.

Exemption ADR pour le transport de gaz

Sommige gassen zijn vrijgesteld van ADR. Het gaat dan om gassen van de groepen A en O, voor zover de druk bij 20 ºC de 2 bar niet overschrijdt en de gassen niet vloeibaar of sterk gekoeld vloeibaar zijn. Ook geldt deze vrijstelling voor gassen die worden gebruikt voor de voortbeweging van het voortuig, oftewel wanneer het als brandstof gebruikt wordt. Wanneer de gassen worden gebruikt in voedingsmiddelen of dranken heb je ook vrijstelling van ADR.

Vrijstelling vloeibare brandstoffen

Vaste brandstof reservoirs mogen voor de aandrijving tot 1500 liter bevatten. Een reservoir op een aanhangwagen mag maximaal 500 liter bevatten en draagbare reservoirs mogen tot 60 liter bevatten. Het is wel belangrijk dat je deze brandstof daadwerkelijk gebruikt voor de aandrijving van het voertuig. Wanneer je voertuigen vervoert mag de brandstof in de tank van dat voertuig ook gewoon vervoert worden met vrijstelling van ADR.

Question sur l'éclairage ?

Nous sommes heureux de vous aider à créer le jeu de lumières pour votre véhicule.